Lotnisko Rudniki

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aeroklub Częstochowski Jana Pawła II 101, 42-240 Kościelec, tel.: 783 995 277 reprezentowany przez Panią Dyrektor Annę Messyasz

W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: administrator@aeroklub-czestochowa.org.pl lub tradycyjnej na adres naszej siedziby.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane w celach:
a) kontaktowych:
• telefon, adres e-mail.
Podstawa prawna: dobrowolna zgoda zgodnie z RODO;
b) realizacji organizacji i przeprowadzania kursów, szkoleń  oraz przystąpienia jako członek do Aeroklubu:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, PESEL, numer licencji.
 • • w przypadku osoby niepełnoletniej dane opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres, nazwa i numer dowodu osobistego.
  Podstawa prawna: Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, statut Aeroklubu.
  c) rozliczeniowych aby wystawić dokument księgowy:
  • dane firmowe lub dane osoby fizycznej, nazwa firmy, adres, NIP oraz dane osoby reprezentującej firmę lub osoby fizyczne.
  Podstawa prawna: Ustawa o Vat, Ordynacja Podatkowa i inne przepisy skarbowe.
  d) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją  naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby ich wykazania;
  e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z przepisami RODO.
  2. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres:
  • Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić  się roszczenia z umowy nie dłużej jednak niż 5 lat.
  • Do czasu realizacji celu na jaki zostały pobrane.
  • Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody lub jeśli dane te się zdezaktualizowały.
  Dane jakie przetwarzamy to dane członków aeroklubu, opiekunów prawnych osób niepełnoletnich, firm oraz osób ich reprezentujących zaangażowanych w realizację  usługi i są to dane niezbędne, aby tę usługę wykonać.
  3. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:
  • naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy , podmiotom zaangażowanym w proces realizacji projektu, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym.
  • naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np.: prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, windykacyjnym, z którymi zawarliśmy Umowy Powierzenia aby dane były w odpowiedni sposób chronione.
  • Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.
  4. Monitoring
  Nasze biuro nie jest monitorowane.
  5. Pan/Pani prawa wynikające z RODO:
  a. w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
  b. poprawić błędne dane osobowe,
  c. zażądać, aby administrator przerwał  przetwarzanie i usunął dane osobowe,
  d. zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych został o ograniczone,
  e. skorzystać  z prawa do przenoszenia danych,
  f. wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody)
  g. sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.
  h. w każdej chwili jest pan/Pani uprawniony/a do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru jeśli dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
  6. Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:
  a. osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;
  d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  7. Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania.
  8. Dane nie są przekazywane do Państw Trzecich.
  9. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w naszej firmie, aby dane były chronione na najwyższym poziomie.
  10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  11. W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Aeroklub Częstochowski z siedzibą w Częstochowie, ul. P.O.W. 4 , (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://aeroklub-czestochowa.org.pl/sklep/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.
  Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,
  b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) ING Bank Śląski S.A.
  b) Twisto Polska sp. z o.o.

  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

  Polityka bezpieczeństwa

  0