Lotnisko Rudniki

REGULAMIN WYKONYWANIA LOTÓW ZAPOZNAWCZYCH SAMOLOTAMI I SZYBOWCAMI W AEROKLUBIE CZĘSTOCHOWSKIM (dalej: „REGULAMIN”)


I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa wzajemne obowiązki Aeroklubu i Klienta w zakresie wykonania usługi lotu zapoznawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Na cele Regulaminu przyjmowane są niniejsze definicje:
 • Dowódca – pilot instruktor wyznaczony przez Aeroklub na konkretny lot.
 • Klient - osoba zainteresowana szkoleniem lotniczym, która na podstawie zakupionego voucheru jest uprawniona do odbycia lotu zapoznawczego.
 • Lot zapoznawczy –lot zapoznawczy w rozumieniu przepisów rozporządzenia(UE) nr 2018/1976 z 14.12.2018, tj. lot odpłatny, w którym start i lądowanie odbywają się w tym samym miejscu
 • Aeroklub – Aeroklub Częstochowski z siedzibą w Kościelcu, ul. Jana Pawła II 101 , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092007, NIP 5730004734, REGON 150024040 posiadający ważny certyfikat Organizacji ATO – 38 oraz DTO, numer referencyjny PL.DTO.029
 • Statek powietrzny – samolot lub szybowiec, przyużyciuktórego Aeroklub realizuje Lot zapoznawczy.
 • Voucher – wydrukowane potwierdzenie zakupuusługiLotu zapoznawczego, zewskazaniem orientacyjnego czasu trwania tego lotu.
 • 3. Każda osoba korzystająca z usług Aeroklubu w zakresie Lotu zapoznawczego jest zobowiązana przestrzegać postanowienia Regulaminu.
  4. Aeroklub wykonuje Loty zapoznawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  II. Zasady realizacji lotu

  1. Aeroklub świadczy dla Klienta usługę Lotu zapoznawczego tylko po okazaniu ważnego vouchera zakupionego od podmiotu upoważnionego przez Aeroklub.
  2. Start i lądowanie odbywają się na lotnisku Rudniki/ k. Częstochowy, za wyjątkiem lądowań awaryjnych i sytuacji nieprzewidzianych, związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej.
  3. Lot zapoznawczy jest wykonywany zgodnie z trasą określoną przez Dowódcę, obejmującą czas lotu wskazany w ofercie.
  4. Długość lotu podana na voucherze jest orientacyjna i zależy m.in. od warunków atmosferycznych. W przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej Dowódca ma prawo podjąć decyzję o lądowaniu przed upływem wskazanego na voucherze czasu lotu. Ewentualne powtórzenie lotu zależy od decyzji Aeroklubu, podjętej w oparciu o panujące warunki meteorologiczne.
  5. Klient jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu odbycia Lotu widokowego co najmniej 20 min przed umówioną godziną startu. Przekroczenie czasu 20 min przed umówioną godziną startu może uzasadnić odmowę wykonania Lotu zapoznawczego w danym dniu, bez konsekwencji finansowych po stronie Aeroklubu.
  6. Istnieje możliwość przedłużenia za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem lotu zapoznawczego. Decyzję o przedłużeniu lotu podejmuje Dowódca na prośbę Klienta. Decyzja jest uzależniona między innymi od warunków meteorologicznych oraz od grafiku lotów w danym dniu. Płatność za dodatkowy czas dokonywana jest po locie w biurze Aeroklubu.
  7. Osoba wskazana przez Aeroklub udziela Klientowi instrukcji z zakresu:
 • Sposobu wykonania lotu, zachowania się w powietrzu i w kabinie statku powietrznego,
 • Materiałów zakazanych do wniesienia na pokład statku powietrznego,
 • Zasad zachowania się w sytuacji niebezpieczeństwa,
 • Poruszania się po płycie lotniska,
 • Innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczej.
 • 8. Klient musi podać swoją aktualną wagę oraz wzrost (dopuszczalne limity dla lotów szybowcem, waga od 45 do 110 kg, wzrost od 140 do 195 cm), a w przypadku polecenia Dowódcy poddać się ważeniu w celu możliwości sprawdzenia arkuszu masy i wyważenia szybowca.
  9. Klient może poruszać się po płycie lotniska tylko pod nadzorem osoby wskazanej przez Aeroklub.
  10. Od momentu zajęcia miejsca w statku powietrznym do czasu jego opuszczenia po zakończonym locie, Klient ma obowiązek bezwzględnego wykonywania wszystkich poleceń Dowódcy. W czasie kołowania/wyciągania na start a także startu, lotu i lądowania, Dowódca jest osobą uprawnioną do podejmowania każdej decyzji związanej z wykonaniem lotu lub jego zakończeniem.
  11. Po lądowaniu Klient może opuścić statek powietrzny tylko po jego zatrzymaniu i udzieleniu zgody przez Dowódcę. Klient schodzi z lotniska pod nadzorem osoby wskazanej przez Aeroklub.

  III. Rezerwacja i odwołanie lotu

  1. Zakup vouchera odbywa się bezpośrednio w Aeroklubie lub u pośredników przez niego wskazanych. Klient może samodzielnie wydrukować voucher, pod warunkiem możliwości odczytania z niego kluczowych danych umożliwiających identyfikację istotnych warunków umowy.
  2. Voucher obejmuje rodzaj lotu wskazanego w ofercie. Voucher jest realizowany na okaziciela.
  3. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie ważności vouchera Aeroklub nie jest zobowiązany do realizacji jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klienta, a Klientowi nie przysługują żadne roszenia wobec Aeroklubu w związku z wykonaniem Lotu zapoznawczego.
  4. Na wniosek Klienta istnieje możliwość przedłużenia ważności vouchera o kolejne 6 miesięcy. Wniosek o przedłużenie powinien być złożony nie później niż 20 dni przed upływem ważności. Wniosek należy wysłać na maila wskazanego na voucherze. Opłata za przedłużenie ważności vouchera zgodna z aktualnym cennikiem Aeroklubu.
  5. Klient może zarezerwować termin Lotu zapoznawczego po wcześniejszym kontakcie z Aeroklubem na dane kontaktowe wskazane na voucherze. Termin wykonania Lotu zapoznawczego będzie uzależniony od warunków atmosferycznych (dla lotów zapoznawczych szybowcem loty wykonywane są od kwietnia do września, dla lotów zapoznawczych samolotem przez cały rok) a także możliwości operacyjnych i technicznych Aeroklubu.
  6. Klient może odwołać umówiony Lot zapoznawczy najpóźniej 2 dni przed umówionym dniem. Zachowanie wskazanego terminu uprawnia Klienta do dokonania zmiany terminu Lotu zapoznawczego, przy czym zmiana może nastąpić nie więcej niż 2 razy.
  7. Odwołanie Lotu zapoznawczego po upływie terminu wskazanego w ust. 5 lub niestawienie się na umówiony termin jest równoznaczne ze zrealizowaniem vouchera.
  8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia vouchera a termin jego realizacji jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Klienta i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu vouchera.

  IV. Odpowiedzialność Aeroklubu

  1. Aeroklub jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie operacji lotniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

 • Wykonanie operacji sprawnym statkiem technicznym,
 • Wyznaczeniem na Dowódcę osoby z odpowiednimi uprawnieniami, licencjami lotniczymi, ważnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim doświadczeniem,
 • Wykonanie Lotu w odpowiednich warunkach meteorologicznych umożliwiających jego bezpieczne wykonanie,
 • Korzystanie z lotnisk/lądowisk dopuszczonych do operacji lotniczych.

 • 2. Aeroklub jest odpowiedzialny za realizację Lotu zapoznawczego w umówionym terminie, z uwzględnieniem postanowień określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu.
  3. Aeroklub odpowiada za wstępne przeszkolenie Klienta w zakresie zachowania na pokładzie statku powietrznego.
  4. Aeroklub odpowiada za organizację ruchu Klienta po lotnisku. W każdym przypadku Klient ma obowiązek wykonywania poleceń i instrukcji osób wskazanych przez Aeroklub.
  5. Aeroklub nie odpowiada za niezrealizowanie Lotu zapoznawczego, jeżeli doszło do niego z przyczyn niezależnych od Aeroklubu. Za przyczyny niezależne od Aeroklubu uważane są w szczególności warunki meteorologiczne, usterki techniczne statków powietrznych lub maszyn obsługujących statki powietrzne, niedyspozycje Dowódcy itp.
  6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 strony uzgodnią dodatkowy termin wykonania Lotu zapoznawczego, przy czym Aeroklub nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie kosztów przejazdu itp.).

  V. Odpowiedzialność Klienta

  1. Klient jest odpowiedzialny za każdą szkodę, którą spowodował swoim zachowaniem podczas obecności na lotnisku i w statku powietrznym.
  2. Klient ma obowiązek podania swoich danych osobowych osobie wskazanej przez Aeroklub. Klient ma obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń Dowódcy oraz osób wskazanych przez Aeroklub do obsługi klientów.
  3. Osoby niepełnoletnie mogą odbyć Lot zapoznawczy tylko po okazaniu pisemnej zgody obojga rodziców i w ich obecności. Minimalny wiek Klienta to 14 lat w przypadku lotów szybowcowych oraz 16 lat w przypadku lotów samolotowych.
  4. Klient nie może wnosić na pokład statku powietrznego materiałów niebezpiecznych w szczególności:
 • broni i materiałów wybuchowych,
 • materiałów pirotechnicznych (race, petardy itp.),
 • materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • przedmiotów o ostrych krawędziach,
 • innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu i statku powietrznego - decyzję podejmuje Dowódca.

 • Klient nie może także:
 • Znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających, jak również zażywać ich na pokładzie statku powietrznego,
 • Palić wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów na pokładzie statku powietrznego,
 • Używać w czasie lotu rzeczy i sprzętu trzymanego w rękach typu butelki z napojami, dyktafony, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne którego upuszczenie może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.
 • Zabierać na pokład i używać w czasie Lotu urządzeń mogących zakłócić pracę urządzeń i systemów na pokładzie statku powietrznego np. silnych magnesów, urządzeń radiokomunikacyjnych itp.
 • Zabierać na pokład statku powietrznego bagażu bez uzgodnienia tego faktu z Dowódcą,
 • Zachowaniem powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczej,
 • Utrudniać wykonywanie czynności personelowi Aeroklubu, Zachowywać się w sposób stwarzający niebezpieczeństwo na lotnisku przed rozpoczęciem operacji lotniczej,
 • Odmówić poddania się zważeniu na polecenie Dowódcy.

 • 5. Klient jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł aeroklub w wyniku lądowania z powodu wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 4. Jeżeli zachowanie Klienta miało miejsce przed startem, Dowódca odmawia wykonania lotu a voucher uważa się za zrealizowany, bez prawa do ponownego umówienia terminu.

  VI.

  1. Klient oświadcza, że nie ma żadnych ograniczeń zdrowotnych uniemożliwiających mu w wykonaniu lotu statkiem powietrznym, jak i oświadcza, że jest świadomy niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem sportów lotniczych i, że akceptuje to niebezpieczeństwo.

  VII. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usługi Lotu zapoznawczego.
  2. Klient dokonując zakupu vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
  3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy regulujące działalność lotniczą, następnie przepisy Kodeksu cywilnego.

  Regulamin lotów

  0