Lotnisko Rudniki
Loty samolotem, szkolenia samolotowe - Aeroklub Częstochowski

Szkolenia samolotowe
Aeroklub Częstochowski


Kurs teoretyczny PPL(A)
Terminarz
Szkolenie do licencji PPL(A)

Celem szkolenia do licencji pilota samolotowego – PPL(A) według Programu jest przekazanie szkolonym wiedzy i umiejętności sprawnego i bezpiecznego pilotażu w lotach z widocznością, pozwalających ubiegać się o wydanie licencji.

Od szkolonych oczekuje się, że po odbyciu i zaliczeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego uzyskają wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne pozwalające wykazać się co najmniej n/w umiejętnościami:

a) pilotowania samolotu w ramach jego ograniczeń;

b) płynnego i dokładnego wykonywania wszystkich manewrów;

c) właściwej oceny sytuacji i wykorzystania zespołu umiejętności lotniczych;

d) stosowania wiedzy lotniczej;

e) zachowywania kontroli nad samolotem przez cały czas w taki sposób, że nigdy nie ma wątpliwości co do pozytywnego wyniku wykonanej procedury.

Wymogi dotyczące ram czasowych szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) nie mogą być mniejsze niż:

a) Szkolenie teoretyczne – minimum 100 godz. wykładów stacjonarnych i lub zajęć w trybie szkolenia na odległość.

b) Szkolenie praktyczne – kandydat musi zaliczyć 45 godzin szkolenia w locie na samolotach, z czego 5 godzin można zaliczyć na szkoleniowych urządzeniach symulacji lotu (FSTD), w tym co najmniej:

– 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem; oraz

– 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

Szkolenie do licencji CPL(A)

Celem szkolenia modułowego do CPL(A) jest wyszkolenie posiadacza licencji pilota samolotowego posiadającego licencję PPL(A) do poziomu biegłości wymaganej dla uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A).

Celem szkolenia jest uzyskanie przez szkolonego wiedzy na poziomie umożliwiającym zdanie egzaminu teoretycznego , a także uzyskanie umiejętności:

1. pilotowania samolotu w ramach jego ograniczeń;

2. płynnego i dokładnego wykonywania wszystkich manewrów;

3. właściwej oceny sytuacji i wykorzystania zespołu umiejętności lotniczych;

4. stosowania wiedzy lotniczej;

5. zachowywania kontroli nad samolotem przez cały czas w taki sposób, że nigdy nie ma wątpliwości co do pozytywnego wyniku wykonanej procedury lub manewru;

6. pozwalających na zdanie egzaminu praktycznego.

Wymogi dotyczące ram czasowych szkolenia praktycznego do uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A) nie mogą być mniejsze niż:

– osoba ubiegająca się o licencję CPL(A) musi mieć zaliczone co najmniej 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem.

Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) musi:

1. mieć ukończone 18 lat

2. ukończyć szkolenie zgodne z niniejszą instrukcją;

3. posiadać nalot co najmniej 200 h (w tym co najmniej 100 h jako PIC);

4. posiadać nalot co najmniej 20 h w lotach po trasach jako PIC;

5. mieć wykonany lot nawigacyjny VFR po trasie o długości co najmniej 540 km (300 NM) podczas którego wykonano dwa lądowania z pełnym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach, z których żadne nie jest lotniskiem odlotu;

6. posiadać co najmniej 5 h lotu w nocy (w tym co najmniej 3 godziny lotów szkolnych na dwusterze, w tym co najmniej 1 godzina przelotu nawigacyjnego);

7. mieć wykonane w nocy co najmniej 5 samodzielnych startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem;

SZKOLENIE DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)

Wszyscy instruktorzy są szkoleni, aby uzyskać następujące kompetencje:

— przygotowywanie materiałów szkoleniowych,

— tworzenie atmosfery sprzyjającej nauce,

— prezentowanie wiedzy,

— integrowanie zarządzania zagrożeniami, błędami i zarządzania zasobami załogi,

— zarządzanie czasem w celu osiągania celów szkolenia,

— ułatwianie uczenia,

— ocenianie wyników osiąganych przez kursantów,

— obserwowanie i ocenianie postępów,

— ocenianie sesji szkoleniowych

— informowanie o wynikach.

Wymagania stawiane kandydatom przed rozpoczęciem szkolenia teoretycznego. Osoba przystępująca do szkolenia teoretycznego do uzyskania uprawnienia FI(A) musi posiadać:

1. wiek – ukończone 17 lat;

2. osoba ubiegająca się o uprawnienie FI(A), w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI(A) uprawnionym zgodnie z FCL.905 FI lit. i), którego celem jest ocena, czy może ona rozpocząć szkolenie. Lot kontrolny przeprowadzany jest w oparciu o zasady kontroli umiejętności dla uprawnienia na klasę i typ .

Wymagania stawiane kandydatom przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego. Osoba przystępująca do szkolenia do uzyskania uprawnienia FI(A) musi posiadać:

1. świadectwo ukończenia kursu teoretycznego w zakresie FI(A);

2. ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 zgodne z załącznikiem IV (MED.);

3. nalot ogólny co najmniej 150 h;

4. nalot dowódczy co najmniej 70 h jeśli w szkoleniu ma być użyty samolot wielosilnikowy.

Wymagania stawiane kandydatom przed wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego. Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego do uzyskania uprawnienia FI(A) musi:

1. mieć ukończone 18 lat

2. posiadać nalot co najmniej 200 h (w tym co najmniej 100 h jako PIC);

3. posiadać nalot co najmniej 20 h w lotach po trasach jako PIC;

4. mieć wykonany lot nawigacyjny VFR po trasie o długości co najmniej 540 km (300 NM) podczas którego wykonano dwa lądowania z pełnym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach, z których żadne nie jest lotniskiem odlotu;

5. posiadać co najmniej 5 h lotu w nocy (w tym co najmniej 3 godziny lotów szkolnych na dwusterze, w tym co najmniej 1 godzina przelotu nawigacyjnego);

6. mieć wykonane w nocy co najmniej 5 samodzielnych startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem;

SZKOLENIE W HOLOWANIU SZYBOWCÓW

Do szkolenia w holowaniu szybowców może być dopuszczony pilot posiadający, co najmniej licencję pilota LAPL(A) lub PPL(A), z ważnym uprawnieniem na klasę samolotów – SEP(L):

a) musi mieć wykonane po wydaniu licencji co najmniej 30 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy oraz 60 startów i lądowań na samolotach, jeżeli holowanie ma się odbywać przy użyciu samolotu,

b) musi mieć wykonane 5 lotów zapoznawczych na szybowcu holowanym przez statek powietrzny, przy czym nie dotyczy to posiadaczy licencji pilota szybowcowego,

c) posiada kwalifikacje do wykonywania lotów na danym typie statku powietrznego i co najmniej 5 startów i lądowań w ostatnich 14 dniach przed rozpoczęciem szkolenia.

Dokumenty, jakie musi przedłożyć kandydat do szkolenia dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków progowych:

a) ważną licencję pilota z wpisanymi, ważnymi uprawnieniami dotyczącymi klasy statku powietrznego,

b) ważne badania lotniczo-lekarski odpowiednie dla danej licencji;

c) dokument określający kwalifikacje i praktykę lotniczą (np. Książka Pilota).

d) spełnia inne, dodatkowe wymagania, określone przez Kierownika Szkolenia (HT).

Aby móc korzystać z uprawnień do holowania szybowców lub banerów, ich posiadacz powinien w okresie ostatnich 24 miesięcy wykonać minimum 5 lotów holujących. W przypadku gdy pilot nie spełnia wymagania, musi wykonać brakujące loty holujące z instruktorem lub pod nadzorem instruktora przed ponownym korzystaniem ze swoich uprawnień.

SZKOLENIE W LOTACH NOCNYCH

Do szkolenia w lotach nocnych VFR wg ZADANIA (N) może być dopuszczona osoba, która, oprócz wymogów formalnych spełnia następujące warunki:

a) posiada ważną licencję pilota PPL(A) lub LAPL(A), lub

b) posiada kwalifikacje do lotów na wariancie samolotu, na którym ma być szkolona w nocy, zgodnie z wymogami organizacji oraz wykonała na nim co najmniej 5 startów i lądowań w okresie 14 dni poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia.

Wymogi dotyczące ram czasowych szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów nocnych nie mogą być mniejsze niż:

a) Szkolenie teoretyczne – minimum 5 godz. wykładów stacjonarnych i lub zajęć w trybie szkolenia na odległość.

b) Szkolenie praktyczne – kandydat musi zaliczyć 5 godzin szkolenia w locie na samolotach, w tym co najmniej:

– 3 godziny szkolenia w locie z instruktorem; z czego co najmniej 1 godzinę lotu nawigacyjnego z co najmniej jednym lotem nawigacyjnym z instruktorem na odległość co najmniej 50 km;

– 5 samodzielnych startów i 5 samodzielnych lądowań z pełnym zatrzymaniem.

Loty nocne VFR należy wykonywać w warunkach meteorologicznych, nie gorszych niż:

a) pułap chmur – 500 m. (1700 ft) AGL;

b) widzialność w locie – 5 km.

c) W lotach powyżej wysokości 3000 ft (900 m) AMSL lub 1000 ft (300 m) AGL w zależności co jest wyższe, loty wykonywać w warunkach VMC z zachowaniem minimalnych widzialności w locie i odległości od chmur, zgodnie z AIP POLSKA – ENR 1.2 lub VFR ENR 1.2.

SZKOLENIE W HOLOWANIU BANERÓW

Do szkolenia w holowaniu banerów może być dopuszczony pilot posiadający, co najmniej licencję pilota LAPL(A) lub PPL(A), z ważnym uprawnieniem na klasę samolotów – SEP(L):

a) musi mieć wykonane po wydaniu licencji co najmniej 100 godzin czasu lotu oraz 200 startów i lądowań na samolotach lub motoszybowcach turystycznych w charakterze pilota dowódcy. Z tej liczby co najmniej 30 godzin należy wykonać na samolotach, jeżeli przedmiotowa działalność ma być prowadzona na samolotach;

b) posiada kwalifikacje do wykonywania lotów na typie i co najmniej 5 startów i lądowań w ostatnich 14 dniach przed rozpoczęciem szkolenia,

c) spełnia inne, dodatkowe wymagania, określone przez Kierownika Szkolenia (HT).

Dokumenty, jakie musi przedłożyć kandydat do szkolenia dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków progowych:

a) ważną licencję pilota,

b) ważne badania lotniczo-lekarski odpowiednie dla danej licencji,

c) dokument określający kwalifikacje i praktykę lotniczą (np. Książka Pilota),

d) inne dodatkowe, wymagane przez Kierownika Szkolenia (HT).

Zapisy na szkolenia teoretyczne oraz praktyczne prowadzi:

Adrian Hamala ht.samoloty@aeroklub.czest.pl, tel. 503 698 784

Aby uzyskać więcej informacji wyślij zgłoszenie tutaj – skontaktujemy się z Tobą i udzielimy niezbędnych informacji dotyczących szkolenia.

Samoloty

Szkolenia, inne

Loty samolotem, szkolenia samolotowe - Aeroklub Częstochowski

Samolotowe

0