Lotnisko Rudniki

Walne Zgromadzenie CZKSL i spotkanie wigilijne – 11.12.2021 r.

W sobotę 11 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniorów Lotnictwa. Tym razem było to podwójnie uroczyste spotkanie – pierwsza część upłynęła jako walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w drugiej części odbyła się tradycyjna wigilia.
Oprócz członków Klubu Seniora w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Aeroklubu, w tym prezes Włodzimierz Skalik, wiceprezes Zarządu Agnieszka Olczyk i dyrektor Aeroklubu Anna Messyasz. Ze względów pandemiczno – logistycznych nie mógł wziąć udziału w spotkaniu kapelan lotników sportowych ojciec Dominik. Przewodniczącym zebrania został Maciej Witowski.
 
Prezes Roman Antonowicz przedstawił sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe, a na wniosek jednego z uczestników zebranie przez aklamację zatwierdziło dotychczasowy Zarząd Klubu jako Zarząd na kolejną kadencję.
 
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć 11 kolegów, którzy w czasie kadencji odeszli na wieczna służbę w niebieskiej eskadrze.
 
Zebranie przyjęło m.in. uchwałę o nadaniu tytułu i godności honorowego członka Klubu ośmiu kolegom uczestniczącym w życiu Aeroklubu w pierwszym okresie jego działania w latach czterdziestych i pięćdziesiątych tj. do czasu przekazania terenu lotniska Kucelin pod rozbudowę Huty i likwidację Aeroklubu:

  • Duda Władysław
  • Kukuła Henryk
  • Kujawski Aleksander
  • Kujawski Jan
  • Kusiba Stanisław
  • Musiał Jan
  • Rozanow Sławomir
  • Wolak Stefan

Nielicznym niestety obecnym kolegom z wyróżnionych wręczone zostały stosowne dyplomy . Otrzymali je z rąk prezesa Skalika, dyrektor Messyasz i prezesa Antonowicz kol. Władysław Duda oraz kol. Aleksander Kujawski, który też odebrał dyplom dla brata: Jana Kujawskiego.

Zebranie uchwaliło wniosek o wystąpienie do zarządu ACz nadanie tytułu i godności członka honorowego ACz dla kol. Sławomir Rozanow , który był inicjatorem wznowienia działalność ACz w 1957 r na lotnisku Kucelin i pierwszym prezesem ACz w tamtym okresie.
 
Podsumowanie tej części spotkania dokonał prezes Skalik, który podziękował ustępującemu Zarządowi za wykonaną dużą pracę na rzecz popularyzacji tradycji lotniczych regionu częstochowskiego oraz życzył nowo wybranemu Zarządowi podobnych sukcesów w kolejnej kadencji .
 
W części wigilijnej obydwaj prezesi złożyli życzenia świąteczne. Podczas kolacji wigilijnej, rozpoczęła się dyskusja, w której brylował senior Aleksander Czarek Kujawski. Wspaniałym uzupełniłem jego opowieści o dawnych czasach był ciekawy zestaw fotografii z okresu lotniska Kucelin i szkoły szybowcowej na Górze Ossona.
0